Trwa posiedzenie Komisji Ogólnej Rady Miejskiej Mieroszowa

W sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieroszowie trwa posiedzenie Komisji Ogólnej Rady Miejskiej Mieroszowa (13.12.2018 r.) zwołane przez Przewodniczącą Komisji Martę Studnicką. W trakcie posiedzenia został wybrany Wiceprzewodniczący Komisji Ogólnej - Ryszard Sierakowski, którego kandydaturę zgłosiła radna Ilona Henko.

Proponowany porządek obrad Komisji Ogólnej liczy w dniu dzisiejszym 21 punktów, wśród których znajdują się m.in.:

 • Wyrażenie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów.
 • Wyrażenie opinii do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Mieroszów na 2019 r.
 • Wyrażenie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2018 r.
 • Wyrażenie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Mieroszów na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu dokumentu.
 • Wyrażenie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Mieroszów na lata 2018-2023.
 • Wyrażenie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 • Wyrażenie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieroszów.
 • Wyrażenie opinii do regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 • Wyrażenie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie skrzyżowania dróg w Rybnicy Leśnej w gminie Mieroszów.
 • Wyrażenie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego w Nowym Siodle w gminie Mieroszów.
 • Wyrażenie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieroszów w 2019 roku”.
 • Wyrażenie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
 • Wyrażenie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 • Wyrażenie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 • Wyrażenie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie planu pracy Komisji Ogólnej na I półrocze 2019 r.

Na posiedzeniu Komisji Ogólnej obecny jest Burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński oraz Zastępca Burmistrza Mariusz Pawlak.

MF

 

Komentarze obsługiwane przez CComment